Internet Woordelys

Hierdie is 'n informele lys van Engelse Internet terme met moontlike Afrikaanse ekwivalente (sommige nuutskeppings), verkry uit verskeie bronne:

Engelse Term

Afrikaanse Term

home page tuisblad
website webbestemming, webwerf
link skakel, knoop
bandwidth bandwydte
bit bis
bookmark boekmerk
browse deurblaai
browser deurblaaier, webleser
byte greep
chat group kletsgroep
chip skyfie
click kliek
colour resolution kleurresolusie
command opdrag
computer rekenaar
computer-literate rekenaarvaardig
database databasis
default verstekwaarde
disk space skyfspasie
download aflaai
electronic mail elektroniese pos
e-mail E-pos
expandable uitbreibaar
graphic file grafikalêer
hard drive hardeskyf
hardware apparatuur
home page tuisblad
hypertext hiperteks
ikoon icon
integrated geïntegreer
interactive interaktief
Internet Internet
Internet connection Internetaansluiting
intranet intranet
keyboard toetsbord
laserprinter laserdrukker
local area network plaaslike-area-netwerk
mainframe hoofraam
memory geheue
menu kieslys
minicomputer minirekenaar
monochrome monochroom
multimedia multimedia
network netwerk
network computer netwerkrekenaar
newsgroup nuusgroep
notebook computer notaboekrekenaar
parallel port parallelle poort
password wagwoord
peripherals randapparatuur
pop-up menu opspringkieslys
printer drukker
processor verwerker
RAM (random-access memory) LSG (lees-skryf geheue)
random-access memory (RAM) lees-skryf geheue (LSG)
read-only memory (ROM) leesalleengeheue (LAG)
ROM (read-only memory) LAG (leesalleengeheue)
serial port seriepoort
server bediener
service provider diensverskaffer
site ruimte, tuiste, werf
slash skuinsstreep
sound card klankkaart
spell-checker speltoetser
spreadsheet sigblad
terminal terminaal
user gebruiker
user name gebruikersnaam
utility program nutsprogram
web web
web design webontwerp
web design application webontwerp-toepassing
web site webtuiste
wordprocessing woordverwerking
wordprocessor woordverwerker
worldwide web wêreldwye web
WWW (worldwide web) WWW (wêreldwye web)